4.1.1 לוח 4.11 מסגרות לימוד ומספר תלמידים של החינוך המיוחד