4.1.1-2 לוח 4.12 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי הספר החינוך המיוחד לפי ב''ס ולפי שנה