4.1.2 לוח 4.12 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בבתי הספר החינוך המיוחד לפי ב"ס ולפי שנה