4.1.3.0 בתי-ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים

2003
04. חינוך והשכלה
חינוך כללי