4.1.4 לוח 4.14 תלמידים בבית ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית