4.1.4 לוח 4.14 תלמידים בבתי ספר על יסודיים במערכת החינוך העירונית