4.1.5 לוח 4.15 תלמידים וכיתות בכיתות ז'-י"ב, במערכת החינוך העירונית