4.1.5.0 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בחינוך המיוחד