4.1.8 לוח 4.18 כיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך