4.2.0 לוח 4.20 תלמידים בכיתות ח' – י"ב במערכת החינוך העירונית