4.2.0 לוח 4.20 תלמידים בכיתות ח' – י''ב במערכת החינוך העירונית