4.2.0 לוח 4.20 תלמידים בכיתות ח'-י"ב במערכת החינוך העירונית