4.2.5 לוח 4.25 עולים חדשים שנקלטו במערכת החינוך

2004, 2005, 2006, 2007
04. חינוך והשכלה