4.2.6 לוח 4.26 טיפול בפרט ותוכניות לצימצום נשירה ממערכת החינוך העירונית