4.3.1 לוח 4.31 סטודנטים הלומדים במכללה למדעים - האוניברסיטה הפתוחה