4.3.3.0 תלמידים בחינוך היסודי לפי זרמים

2003
04. חינוך והשכלה
חינוך יסודי