4.3.6 לוח 4.36 סטודנטים לתואר ראשון במכללות לחינוך, לפי מחוז מוסד לימודים וישוב מגורים