4.3.7 לוח 4.37 השכלה של בני 20 שנים ומעלה לפי התעודה הגבוהה בישובים הגדולים - אחוזים