5.1.8 לוח 5.18 משתתפים במיזם מחויבות אישית לפי תחומי פעילות ומוסדות