6.0.2 לוח מס' 6.2 כלי-רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב באחוזים