6.0.4 לוח מס' 6.4 רמת מינוע לפי סוג רכב בערים הגדולות