6.0.6 לוח מס' 6.6 מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות