6.0.7 לוח מס' 6.7 מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב בערים הגדולות