6.1.2.0 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון-לציון לפי הסוג, באחוזים