6.1.6 לוח 6.16 רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה