7.0.1 לוח 7.1 התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינים מקומיים מידי שנה לפי מהותם