7.0.3 לוח 7.3 עבירות שבוצעו בראשון לציון לפי סוג עבירה