7.0.5 לוח 7.5 עבריינים תושבי העיר לפי גיל מין וסוג עבירה