7.0.9 לוח 7.9 פעולות של שרותי כבאות והצלה לפי חודשים