8.0.1 לוח 8.1 רישוי מקרקעין ובנייה

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית