8.0.2 לוח 8.2 שטח התחלות וגמר בנייה

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית