8.0.7 לוח 8.7 התחלות בנייה מגורים לפי סוג בנייה ולפי חודשים