8.0.8 לוח 8.8 גמר בנייה למגורים לפי סוג בנייה ולפי חודשים