8.1.1.0 רישוי מקרקעין ובנייה

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי