8.1.5.0 התחלות בנייה מגורים לפי חודשים

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי