3.0.4 לוח 3.4 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי