9.5.7 לוח 9.57 עשירונים של כלל משקי הבית לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית