9.7.5 לוח 9.75 עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, ביישובים עירוניים המוניים 200,000 + תושבים