שנתונים סטטיסטיים

פתח 0.0 מבוא
0.1.0.0 דבר העורך
0.2.0.0 דבר ראש העירייה
0.7.0.0 מפה: ראשון-לציון שימושי קרקע עיקריים
פתח 01. שטח ואקלים
1.0.0.0 פרק 1 - מבוא וסקירת הנתונים
1.1.1.0 חלוקת שטח השיפוט לפי שימושי קרקע
1.1.2.0 שטח, אוכלוסייה וצפיפות אוכלוסין בערים הגדולות
1.1.3.0 צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר יבשתי, לפי מחוז ונפה
1.1.4.0 שטח שיפוט ושימושי קרקע בערים הגדולות
1.1.5.0 שטח שיפוט ושימושי קרקע באחוזים בערים הגדולות
1.1.7.0 שטחי גינון ציבוריים ועצי רחוב לפי מרחב אירגוני
1.2.1.0 יסודות אקלימיים בעיר
1.2.2.0 ממוצע חודשי של הטמפרטורה המקסימלית והמינימלית, יומית וקיצונית
1.2.3.0 לחות יחסית ממוצעת באחוזים בשעות 06:00, 12:00, 18:00
1.2.4.0 משקעים בראשון-לציון מ"מ בשנת גשם
1.2.5.0 קרינה גלובלית ומשך זריחת השמש בתחנת ניתור בית דגן בראשון-לציון
פתח 02. אוכלוסייה
2.0.0.0 פרק 2 - מבוא וסקירת הנתונים
2.1.1.0 אוכלוסיית ראשון-לציון
2.1.1.1 אוכלוסיית ראשון-לציון - גרף
2.1.2.0 תחזית אוכלוסיית ראשון-לציון עד שנת 2010
2.1.2.1 תחזית אוכלוסיית ראשון-לציון עד שנת 2010 - גרף
2.1.4.0 תוספת האוכלוסייה בראשון-לציון
2.1.5.0 התפלגות הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.5.1 התפלגות הגידול באוכלוסיית העיר - גרף
2.1.6.0 אחוזי הגידול באוכלוסיית העיר
2.1.7.0 מקורות גידול האוכלוסייה בארץ וב-4 הערים הגדולות
2.2.1.0 הרכב האוכלוסייה בעיר לפי גיל
2.2.2.0 האוכלוסייה בערים הגדולות ובארץ לפי גיל
2.2.3.0 האוכלוסייה בערים הגדולות
2.2.4.0 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה וגיל
2.2.4.1 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה וגיל - גרף
2.2.5.0 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה ומין
2.2.6.0 מאפיינים דמוגראפיים בערים הגדולות
2.2.7.0 אוכלוסיית העיר לפי גיל - זכרים
2.2.7.1 אוכלוסיית העיר לפי גיל - נקבות
2.2.7.2 אוכלוסיית העיר לפי גיל - גרף
2.2.8.0 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18
2.2.8.1 אוכלוסייה לפי מצב משפחתי והורים לילדים עד גיל 18 - גרף
2.2.9.0 הורים לא נשואים לילדים עד גיל 18 לפי מצב משפחתי ולפי מין
2.3.5.0 יישובים ואוכלוסייה במטרופולין תל אביב
2.4.1.0 אוכלוסייה לפי תתי-רבעים
2.4.2.0 אוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי
2.4.3.0 אוכלוסייה לפי גיל ולפי אזור סטטיסטי באחוזים
2.4.4.0 גיל חציוני לפי מין ולפי אזור סטטיסטי
2.4.5.0 מאפיינים דמוגרפיים וגיאוגרפיים של תתי-רבעים
2.4.6.0 תושבים בשכונות לפי גיל
2.4.7.0 תושבים בשכונות לפי מצב משפחתי
2.4.8.0 תושבים לפי מין ו-וותק בשכונות
2.4.9.0 סטטיסטיקה – ממוצעים של תושבים בשכונות
2.5.1.0 מטריצת הגירה פנימית: תנועת תושבים יהודים בתוך היישוב לפי תתי-רבעים
2.5.2.0 הגירה בין יישובים - נכנסים לעיר ויוצאים ממנה
2.5.2.1 הגירה בין יישובים - נכנסים לעיר ויוצאים ממנה - גרף
2.5.3.0 שיעורים של מרכיבי ריבוי טבעי והגירה לפי תת-רובע
2.5.4.0 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים-יוצאים לפי שנים
2.5.5.0 מאזן הגירה לפי מחוז/נפה
2.5.6.0 נכנסים ויוצאים לפי מוצא ויעד (חלק א)
2.5.6.1 נכנסים ויוצאים לפי מוצא ויעד (חלק ב)
2.5.7.0 הגירת תושבים בין יישובים לפי רובע
2.6.1.0 עולים שנקלטו בראשון-לציון
2.6.1.1 עולים שנקלטו בראשון-לציון - גרף
2.6.2.0 מקצועות ראשי משפחות עולים שנקלטו בעיר
2.6.3.0 העולים בעיר לפי תת-רובע
2.6.4.0 העולים לפי קבוצות גיל ותת-רובע
2.6.5.0 שיעורים של ריבוי טבעי והגירה של עולים לפי תת-רובע
פתח 03. שירותי רווחה
3.0.0.0 פרק 3 - מבוא וסקירת נתונים
3.1.1.0 בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר
3.1.2.0 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי
3.1.2.1 הבעיות העיקריות שבטיפול המינהל לשילוב חברתי - גרף
3.1.3.0 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות
3.1.4.0 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה וכו'
3.1.5.0 בני נוער המטופלים במרחבים ובשכונות
3.1.6.0 בני נוער לפי מסגרות
3.1.7.0 בני נוער מטופלים, לפי יחידה והשתתפות בפעילות חברתית
3.1.7.1 בני נוער מטופלים, לפי יחידה והשתתפות בפעילות חברתית - גרף
3.2.1.0 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה
3.2.2.0 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה
3.2.3.0 אחוז מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה
3.2.4.0 מטופלים במרכז בריאות הנפש
3.2.5.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ומין
3.2.6.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ויבשת לידה
3.2.7.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי מצב משפחתי ומין
3.2.8.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי שנות לימוד ומין
3.3.1.0 פיקוח כשרות לפי סוג עסק
3.3.2.0 בתי כנסת בשכונות לפי נוסח תפילה
3.3.3.0 בתי כנסת המוכרים ע"י המועצה הדתית
3.4.1.0 פעילויות בסניף מגן דוד אדום לפי חודשים
3.4.2.0 פעילויות בסניף מגן דוד אדום לפי חודשים, באחוזים
3.4.3.0 סוגי שירות של סניף מגן דוד אדום בראשון-לציון
3.4.4.0 פעילות סניף מגן-דוד אדום – ק"מ
3.5.1.0 אוכלוסיות הערים הגדולות לפי חברות בקופות החולים
פתח 04. חינוך והשכלה
4.0.0.0 פרק 4 - מבוא וסקירת נתונים
4.1.1.0 בתי-ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך העירונית
4.1.1.1 בתי-ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך העירונית - גרף
4.1.2.0 תלמידים בבתי-ספר יסודיים לפי שנים בערים הגדולות
4.1.3.0 בתי-ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים
4.1.4.0 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת
4.1.4.1 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת - גרף
4.1.5.0 מספרים וממוצעים של כיתות ותלמידים בחינוך המיוחד
4.1.6.0 מסגרות לימוד ותלמידים בחינוך המיוחד
4.1.7.0 עולים חדשים שנקלטו במערכת החינוך
4.1.8.0 פעולות השירות הפסיכולוגי-החינוכי
4.1.9.0 טיפול בפרט ותכניות לצמצום נשירה
4.2.1.0 תלמידים בגני הילדים העירוניים לפי גילאים
4.2.2.0 גני ילדים ותלמידים לפי זרם חינוכי
4.3.1.0 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית (חלק א')
4.3.1.1 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית (חלק ב')
4.3.1.2 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית: כיתות ותלמידים - גרף
4.3.3.0 תלמידים בחינוך היסודי לפי זרמים
4.3.4.0 תלמידים וכיתות בבתי-הספר יסודיים-ממלכתיים במערכת החינוך העירונית
4.3.5.0 כיתות וממוצעים בבתי-הספר היסודיים
4.3.6.0 מדד הטיפוח בחינוך היסודי בערים הגדולות
4.3.6.1 מדד הטיפוח בחינוך היסודי בערים הגדולות - גרף
4.4.1.0 תלמידי בתי-הספר העל-יסודיים במערכת החינוך העירונית
4.4.2.0 תלמידים וכיתות בכיתות ז'-י"ב במערכת החינוך העירונית
4.4.3.0 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.4.4.0 תלמידי חטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית
4.4.5.0 תלמידי כיתות ח'-י"ב במערכת החינוך העירונית
4.4.6.0 אחוז תלמידי ט'-י"ב לעומת כיתה ח' של אותו המחזור
4.4.7.0 כיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך
4.4.8.0 תלמידים בחטיבות העליונות במערכת החינוך העירונית
4.4.9.0 ממוצע תלמידים לכיתות בחטיבות העליונות במערכת החינוך
4.5.1.0 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות
4.5.2.0 זכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב בראשון-לציון
4.5.3.0 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב בערים הגדולות
4.5.4.0 פעילויות ומשתתפים במכללת הורים
4.5.5.0 כיתות ותלמידים בהשכלת מבוגרים
4.6.1.0 סטודנטים לתואר ראשון בערים הגדולות
4.6.2.0 מועמדים לפי תוצאות ההרשמה בערים הגדולות
4.6.3.0 סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי של המכללה למינהל
פתח 05. תרבות, נופש וספורט
5.0.0.0 פרק 5 - מבוא וסקירת נתונים
5.1.1.0 כותרים מודפסים בכותרים ובספריות העירוניות
5.1.2.0 מנויים בכותרים ובספריות העירוניות
5.1.3.0 המבקרים בספריות העירוניות
5.1.3.1 מנויים ומבקרים בספריות העירוניות - גרף
5.1.4.0 משאבים דיגיטליים בכותרים ובספריות העירוניות
5.1.5.0 פעולות העשרה בכותרים ובספריות העירוניות
5.1.6.0 מבקרים במוזיאון ראשון-לציון
5.1.7.0 פעילויות בית יד לבנים
5.1.8.0 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב
5.2.1.0 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות
5.2.2.0 פעילויות במסגרת האגף לתרבות תורנית
5.2.3.0 פעילויות במסגרת הסדנא החדשה לאמנות
5.3.1.0 קורסים במסגרת הקתדרה לחינוך מבוגרים
5.3.2.0 פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - חלק א'
5.3.2.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - חלק ב'
5.4.1.0 פעילויות במסגרת מתנ"ס שיכוני המזרח
5.4.2.0 פעילויות במסגרת מתנ"ס נווה אליהו
5.4.3.0 פעילויות במסגרת מכללת בית אברוצקי
5.5.1.0 חניכים בתנועות וארגוני נוער
5.5.2.0 סניפי תנועות וארגוני נוער בראשון-לציון
5.5.3.0 משתתפים במיזם מחויבות אישית
5.6.1.0 התפלגות ימי הרחצה בחוף ראשון-לציון
5.7.0.0 אתרי הנצחה
5.8.0.0 אתרי עתיקות
5.9.0.0 אתרי עתיקות ואנדרטאות - מפה
פתח 06. תחבורה ותקשורת
6.0.0.0 פרק 6 - מבוא וסקירת נתונים
6.1.1.0 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון-לציון לפי סוג
6.1.2.0 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון-לציון לפי הסוג, באחוזים
6.1.3.0 כלי רכב מנועיים לפי סוג לכל אלף תושבים
6.1.4.0 כלי רכב מנועיים לכל אלף תושבים בראשון-לציון ובישראל
6.1.4.1 כלי רכב מנועיים לכל אלף תושבים בראשון-לציון ובישראל - גרף
6.1.5.0 רמת מינוע בערים הגדולות
6.1.6.0 מורשים לנהוג בערים הגדולות
6.1.7.0 מורשים לנהוג לכל אלף תושבים בערים הגדולות
6.1.8.0 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות
6.1.9.0 זיהום אוויר מתחבורה
6.2.1.0 תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה
6.2.2.0 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגעים
6.2.3.0 נפגעים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב
6.2.4.0 תאונות דרכים, שיעורים לכל אלף תושבים ולכל אלף כלי רכב מנועיים
6.2.5.0 תאונות דרכים בארץ ובערים הגדולות
6.2.6.0 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות, לפי חומרת התאונה
6.2.7.0 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה וגיל הנפגע בערים הגדולות
6.2.8.0 תאונות דרכים בדרכים לא עירוניות לפי קטעי דרך בראשון-לציון
6.3.1.0 רמזורים וצמתים לפי שנה וגידול משנה לשנה
6.3.1.1 רמזורים וצמתים לפי שנה וגידול משנה לשנה - גרף
6.4.1.0 שירותי טלפון
6.5.1.0 שירותי הדואר
פתח 07. סדר ציבורי
7.0.0.0 פרק 7 - מבוא וסקירת נתונים
7.1.1.0 שירותי ניקיון עירוניים
7.1.2.0 ביקורות, מעקבים וטיפולים במפגעים תברואתיים וסביבתיים
7.2.1.0 טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני לפי חודשים
7.2.1.1 טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני לפי חודשים - גרף
7.2.2.0 פניות למוקד העירוני לפי תחומים
7.2.3.0 פניות למוקד העירוני לפי תחומים, באחוזים
7.3.1.0 התפלגות התיקים בטיפול בבית המשפט לעניינים מקומיים
7.3.2.0 תיקים בטיפול בבית המשפט לעניינים מקומיים
7.4.1.0 עבריינים תושבי העיר לפי סוג העבירה
7.4.2.0 עבריינים תושבי העיר לפי גיל, מין וסוג העבירה
7.4.3.0 עבריינים תושבי העיר לפי סוג העבירה וגיל
7.4.4.0 עבירות שבוצעו בראשון-לציון לפי סוג העבירה
7.5.1.0 פעולות מכבי האש לפי סוג
7.5.2.0 דליקות לפי מקום ושנה
7.5.3.0 פעולות מכבי האש לפי חודש ושנה
פתח 08. בינוי ותשתית
8.0.0.0 פרק 8 - מבוא וסקירת נתונים
8.1.1.0 רישוי מקרקעין ובנייה
8.1.1.1 רישוי מקרקעין ובנייה - גרף
8.1.2.0 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד
8.1.3.0 שטח גמר בנייה לפי ייעוד
8.1.4.0 התחלות בנייה לפי ייעוד ולפי חודשים
8.1.5.0 התחלות בנייה מגורים לפי חודשים
8.1.6.0 גמר בנייה לפי ייעוד ולפי חודשים
8.1.7.0 גמר בנייה למגורים לפי חודשים
8.2.1.0 שטח התחלת בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.2.1.1 שטח התחלת בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות - גרף
8.2.2.0 שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות
8.2.3.0 שטח ואחוז התחלות בנייה של דירות למגורים בערים הגדולות
8.2.4.0 שטח ואחוז גמר בנייה לכל הייעודים בערים הגדולות
8.2.5.0 התחלות בנייה פרטית למגורים בערים הגדולות לפי גודל דירה
8.2.6.0 גמר בנייה פרטית למגורים בערים הגדולות לפי גודל דירה
8.2.8.0 דירות חדשות בבנייה פרטית בערים הגדולות
8.2.9.0 היתרי בנייה פרטית בערים הגדולות
8.3.0.0 התחלת בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.3.1.0 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין
8.3.2.0 התחלת בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין
8.3.3.0 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין
8.4.1.0 כבישים סלולים בראשון-לציון (חלק א')
8.4.1.1 כבישים סלולים בראשון-לציון (חלק ב')
8.4.3.0 סלילת מדרכות
8.5.1.0 אספקה וצריכת מים שנתית בראשון-לציון
8.5.2.0 אספקה וצריכת מים שנתית, לפי סוג צרכן
8.5.2.1 אספקה וצריכת מים שנתית, לפי סוג צרכן - גרף
8.5.3.0 אספקת מים שנתית וצריכה לפי סוג הצרכן
8.5.4.0 צריכת מים ביתית ממוצעת
8.6.1.0 פעילות החברה הכלכלית לפיתוח ראשון-לציון בע"מ
פתח 09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
9.0.0.0 פרק 9 - מבוא וסקירת נתונים
9.1.5.0 ממדי העוני בישראל בערים הגדולות
9.1.6.0 מפעלים, מועסקים ותפוקה בראשון-לציון
9.1.7.0 מפעלים, מועסקים ותפוקה בערים נבחרות
9.1.8.0 מועסקים בתל אביב-יפו לפי מגורים בערים נבחרות
9.1.9.0 מועסקים בארץ ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי
9.2.2.0 משקי בית לפי בעלויות על מוצרים בני-קיימא בערים הגדולות
9.2.5.0 הוצאות לתצרוכת בערים הגדולות
9.2.6.0 מבחר נתוני דיור בערים הגדולות
9.3.1.0 התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות
9.3.1.1 התפלגות נכסים במסחר, תעשייה בילוי וחקלאות - גרף
9.3.2.0 התפלגות שטח רצפות של הנכסים במסחר, תעשייה, בילוי וחקלאות
9.3.3.0 עסקים טעוני רישוי
9.4.1.0 דורשי עבודה בערים הגדולות
9.4.2.0 התפלגות של דורשי עבודה בערים הגדולות, באחוזים
9.4.3.0 דורשי עבודה בראשון-לציון ובישראל – סירובים והופנו
9.4.4.0 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות – אקדמאים, עולים וחיילים
9.5.1.0 מקבלי גמלאות ביטוח לאומי בערים נבחרות
9.5.2.0 תיקים פעילים ומקבלות דמי מזונות בערים הגדולות
9.5.3.0 שכר ממוצע שנתי בערים הגדולות
9.7.1.0 צריכת חשמל באזור ראשון-לציון, לפי סוג הצרכנות
9.7.2.0 צרכני החשמל באזור ראשון-לציון, לפי סוג הצרכנות
9.7.3.0 צרכני חשמל בערים הגדולות (במחוזות) לפי סוג הצרכנות
9.7.4.0 צריכת חשמל באזורים נבחרים, לפי סוג הצרכנות
9.7.5.0 צריכת החשמל הכללית, לפי אזורים מנהליים
9.7.6.0 צריכת חשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים
פתח 11. תקציב
10.0.0.0 פרק 10 - מבוא וסקירת נתונים
10.0.1.0 חוק חופש המידע, תשנ"ה 1998
10.1.5.0 קרן ראשון-לציון
10.1.5.1 מרחקי דרך ושעה מקומית של הערים התאומות
10.1.6.1 פניות ליועצת ראה"ע למעמד האישה
10.1.7.0 פניות בנושא דיור ליועצת ראה"ע למעמד האישה
10.1.8.0 פעילויות יועצת ראה"ע למעמד האישה
10.2.1.0 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל
10.2.1.1 יעדים ומקורות לתקציב העירייה הרגיל - גרף
10.2.2.0 יעדי התקציב הרגיל
10.2.3.0 המקורות לתקציב הרגיל
10.2.4.0 השוואת תעריפי ארנונה למגורים – משוער - בערים נבחרות
10.2.5.0 השוואת תעריפי ארנונה לעסקים – משוער - בערים נבחרות
10.2.6.0 הוצאות בתקציב ברגיל לפי פרקים תקציביים
10.2.7.0 ריכוז מקורות תקציב הפיתוח
10.2.8.0 ריכוז שימושים בתקציב הפיתוח
10.3.0.0 מבנה אירגוני
10.3.1.0 משרות לפי יחידה ארגונית
10.3.1.1 משרות לפי יחידה ארגונית - גרף
10.3.2.0 השתלמויות עובדים
פתח 12. שכונות העיר
12.00.0 מ ק ר א ונתוני כל העיר
12.01.0 אברמוביץ'
12.02.0 השומר
12.03.0 כצנלסון
12.04.0 מב"ת מערב
12.05.0 מב"ת צפון
12.06.0 מישור הנוף
12.07.0 מכוני המחקר
12.08.0 נאות אשלים
12.09.0 נאות שקמה
12.10.0 נווה אליהו
12.11.0 נווה דקלים
12.12.0 נווה הדרים
12.13.0 נווה הלל
12.14.0 נווה חוף
12.15.0 נחלת יהודה
12.16.0 נעורים
12.17.0 קדמת ראשון
12.18.0 קריית גנים
12.19.0 קריית חתני פרס נובל
12.20.0 קריית כרמים
12.21.0 קריית ראשון
12.22.0 קריית שמחה
12.23.0 ראשונים
12.24.0 רביבים
12.25.0 רמב"ם
12.26.0 רמז
12.27.0 שיכוני המזרח