9.1.1 לוח תשומות, לפי ענף כלכלי ראשי, במחירי בסיס - ראשון לציון