4.0.2 לוח 4.2 בתי ספר במערכת החינוך העירונית לפי זרמים