4.1.6 לוח 4.16 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית