4.1.7 לוח 4.17 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית