4.2.1 לוח 4.21 אחוז התלמידים בכיתות ט'-יב' במערכת החינוך העירונית של אותו מחזור לעומת כיתה ח'