11.0.4 לוח 11.4 הוצאות בתקציב העירייה הרגיל, לפי פרקים תקציביים