1.0.8 לוח 1.0.8 לחות יחסית ממוצעת באחוזים, לפי שעות