10.10 לוח הטיפול בפניות התושבים למוקד העירוני (106) לפי חודשים