10.0.2-1 לוח שטחי גינון עירוניים, לפי סוג

2012
10. תשתיות ושירותים עירוניים