10.0.2-1 לוח שטחי גינון עירוניים, לפי סוג, 4/2013

2013
10. תשתיות ושירותים עירוניים