10.0.2 לוח תוספת שטחי גינון לפי שנה

2014
10. תשתיות ושירותים עירוניים